fbpx

Տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2020թ. 4-րդ եռամսյակ

30․03.2021թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2020թ. 3րդ եռամսյակ

30․12.2020թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2020թ. 2րդ եռամսյակ

28․09.2020թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2020թ. 1ին եռամսյակ

30.06.2020թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2019թ. 4րդ եռամսյակ

30.03.2020թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2019թ. 3րդ եռամսյակ

30.12.2019թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2019թ. 2րդ եռամսյակ

30.09.2019թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2019թ. 1ին եռամսյակ

29.06.2019թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2018թ. 4րդ եռամսյակ

29.12.2018թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2018թ. 3րդ եռամսյակ

29․09.2018թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2018թ. 2րդ եռամսյակ

30.06.2018թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2018թ. 1ին եռամսյակ

30.03․2018թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2017թ. 4րդ եռամսյակ

30.12.2017թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2017թ. 3րդ եռամսյակ

28.09.2017թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2017թ. 2րդ եռամսյակ

30.06.2017թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2020թ. 4-րդ եռամսյակ

30․03.2021թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2020թ. 3րդ եռամսյակ

30․12.2020թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2020թ. 2րդ եռամսյակ

28․09.2020թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2020թ. 1ին եռամսյակ

30․06.2020թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2020թ. 1ին եռամսյակ

30․06.2020թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2019թ. 4րդ եռամսյակ

30․03.2020թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2019թ.3րդ եռամսյակ

30.12.2019թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2019թ.2րդ եռամսյակ

30.09.2019թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2019թ.1ին եռամսյակ

29.06.2019թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2018թ. 4րդ եռամսյակ

29.12.2018թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2018թ. 3րդ եռամսյակ

29․09.2018թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2018թ. 2րդ եռամսյակ

30.06.2018թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2018թ. 1ին եռամսյակ

30.03․2018թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2017թ. 4րդ եռամսյակ

30.12.2017թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2017թ. 3րդ եռամսյակ

28.09.2017թ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ՝ 2017թ. 2րդ եռամսյակ

30.06.2017թ